Gratis verzending vanaf €25,-

Voor 16:00 besteld? Morgen in huis!

Privacy statement

Privacy Statement
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden
persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de
techniek en de aard van de verwerking.
Begrippen omtrent persoonsgegevens:

3. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke
persoon.

4. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking
tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen,
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of
vernietigen van gegevens.

5. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de
verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
6. Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die
per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).

7. Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie
verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de
verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit
persoonsgegevens.
Verwerking persoonsgegevens

8. Wanneer Hebbis.nl tijdens het uitvoeren van de overeenkomst
persoonsgegevens verwerkt, zal Hebbis.nl de persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke
voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Hebbis.nl informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder
verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene