Gratis verzending vanaf €25,-

Voor 16:00 besteld? Morgen in huis!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hebbis.nl d.d. 1 november 2019

Hebbis.nl is een handelsnaam van Service ICT Slagharen. De overeenkomst welke tot stand komt middels Hebbis.nl wordt formeel aangegaan met Service ICT Slagharen, hierna te noemen SIC.

A. Bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door SIC, gevestigd te Slagharen, hierna te noemen SIC, zijn aangegaan.

1.2 Bijzondere, van SIC haar algemene voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

1.3 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van SIC binden de laatste niet, voor zover ze door SIC niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen volmacht dan wel mandaat hebben.

Artikel 2 Betekenis termen.

2.1 Materialen:alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op papier dan wel digitaal, dit is geen limitatieve opsomming, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan SIC of door SIC ter beschikking worden gesteld.

2.2 Informatiedragers:alle formulieren en voor computer leesbare informatiedragers waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

2.3 Apparatuur:alle machines en installaties, inclusief de randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen.

2.4 Opdrachtgever:Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer. De opdrachtgever krijgt zijn mandaat hiervoor van de directie of het management van een organisatie en is derhalve bevoegd de overeenkomst met SIC te sluiten.

2.5 Klant van de webshop:elke particuliere persoon die in de webshop of middels de webshop een bestelling plaatst.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3.1 SIC aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van SIC onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door SIC aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden middels die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Aanbiedingen.

4.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van SIC, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien SIC gegevens verstrekt die in rapportages of andere vormen van drukwerken zijn opgenomen, is het SIC toegestaan deze, zonder voorafgaand bericht aan de gebruiker van deze gegevens, te wijzigen waarbij SIC niet gehouden is aan enig recht uitgaande van deze gegevens.

B. De overeenkomst.

Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en SIC voor het leveren van diensten wordt voorafgegaan door het opstellen van de offerte door SIC. Na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de offerte, stelt SIC de overeenkomst op in concept. Deze concept overeenkomst wordt tezamen met deze samenvatting van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever overlegd waarna deze zeven dagen de tijd heeft om deze aan te laten passen door SIC. De gehele algemene voorwaarden zijn op de website van SIC geplaatst en zullen op het eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.

Tot slot wordt de concept overeenkomst omgezet in de definitieve overeenkomst en door de opdrachtgever en SIC ondertekend. Daarmee is de overeenkomst tot stand gekomen en is zij bindend voor beide partijen.

5.2 De overeenkomst van koop en verkoop van producten kan mondeling, per mail, via de webshop en schriftelijk tot stand komen maar wordt pas bindend voor SIC nadat zij deze overeenkomst schriftelijk, dat kan per post, mail of whatsapp, daadwerkelijk heeft bevestigd.

5.3 Gegevens die het aangeboden product of de aangeboden dienst betreffen zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens die zijn vermeld in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, – dit is geen limitatieve opsomming- en die door SIC bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

Herroepingsrecht van de consument

5.4 De Consument mag een Overeenkomst, voor zover het een overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek en behoudens wettelijke uitzonderingen, zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf:

a) bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt;

b) bij een Consumentenkoop: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen;

c) bij een Overeenkomst die zowel Consumentenkoop als het verrichten van diensten betreft: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen.

SIC is in dat geval gerechtigd kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals retourkosten, administratiekosten, aansluitkosten, abonnementskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen. Ontbinding geschiedt schriftelijk of elektronisch door het invullen van het modelformulier via service-ict.nl/modelformulier.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor maatwerkproducten of -diensten.

Ontbinding van de overeenkomst

5.5 De overeenkomst tussen partijen eindigt van rechtswege op de vervaldatum als deze in de overeenkomst is opgenomen. Indien er geen vervaldatum is opgenomen, is de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldig.

5.6 Na afloop van de periode als bedoeld in lid 5.5 wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen voortzetten.

5.6 De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtname van de in de overeenkomst overeengekomen opzegtermijn. Opzegging geschiedt altijd schriftelijk. SIC stelt de klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

5.7 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. SIC heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

5.8 SIC is, indien zij op lid 5.6 van dit artikel een beroep doet, gerechtigd om enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag op grond van door SIC reeds verleende diensten in zijn geheel op te eisen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling is vereist, alles onverminderd het recht van SIC op vergoeding van kosten, schade en interesten.

5.9 Elke met SIC aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat deze ontbonden wordt indien blijkt dat de opdrachtgever op het moment van het afsluiten van de overeenkomst niet beschikt(e) over voldoende kredietwaardigheid om de overeengekomen prijs te kunnen voldoen. Opdrachtgever zal toestaan dat SIC zo nodig informatie over de opdrachtgever opvraagt.

Tussentijdse beëindiging

5.10 Beide partijen hebben bij niet nakoming van deze overeenkomst door een van de partijen het recht de overeenkomst te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en / of diensten zijn voltooid of (op)geleverd, of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd. Deze tussentijdse beëindiging gaat pas in nadat de andere partij, na daartoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen, of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal SIC ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

5.11 De in lid 5.9 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zal zijn om de overeenkomst na te komen.

Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.

5.12 In afwijking van het lid 5.9 van dit artikel bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het gebruikersrecht van de door SIC voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, of het door SIC geleverde programmapakket aan haar te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruikersrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft en de opdrachtgever is SIC desondanks een rechterlijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende de tijd dat de opdrachtgever wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.

5.13 De in gebreke stellende partij dient uiterlijk 30 dagen na het einde van de termijn, welke bij de ingebrekestelling werd gesteld, van zijn / haar tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst toekomende recht gebruik te maken. Doet hij / zij dit niet, dan is het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervallen. De in gebreke stellende partij heeft dan wel het recht om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het in lid 5.9 van dit artikel bepaalde.

5.14 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal SIC de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding, zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden die onderwerp van de overeenkomst zijn door een ander te doen verrichten. De door SIC, al dan niet in gebruikerslicentie, verworven programmatuur alsmede de broncodes en door SIC ontwikkelde zaken zal en kan nimmer worden overgedragen.

C. Oplevering, levering en uitvoering van werkzaamheden.

Uitvoering van de overeenkomst

6.1 SIC is gehouden aan het uitvoeren van de in de overeenkomst vermelde werkzaamheden voor de met de opdrachtgever overeengekomen prijs behoudens de in deze algemene voorwaarden vermelde afwijkende voorwaarden en / of situaties.

6.2 Opdrachtgever verbindt zich om SIC om tijdens de overeenkomst te voorzien van alle door SIC benodigde informatie en gegevens op het eerste verzoek van SIC. Dit behelst tevens de voor in de overeenkomst beschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens.

Medewerking van de opdrachtgever.

6.3 De opdrachtgever zal SIC steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht zodat SIC de opgedragen werkzaamheden of leveringen kan verrichten.

6.4 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan SIC apparatuur, materialen, informatiedragers en / of gegevens op informatiedragers, al dan niet via elektronische weg, zal verschaffen, dan zullen deze voldoen aan de specificaties, die SIC aan de opdrachtgever heeft verstrekt, zulks binnen een termijn zoals is opgenomen in de overeenkomst.

6.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar SIC haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en / of waar de (op)geleverde zaken, waarop SIC haar garantieverplichtingen zoals hierna inartikel 8.8 en 8.9 “Garantie” omschreven betrekking hebben,

in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door SIC te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

6.6 SIC heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

Uitbesteding werk aan derden.

6.7 Opdrachtgever machtigt SIC om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door SIC gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Vertraging.

6.8 Het tijdvak c.q. het tijdstip waarop SIC de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

6.9 Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, dan wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het inartikel 10.9 en 10.10 “Overmacht” bepaalde, voor het geval dat SIC door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

6.10 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en / of levering in fasen zal plaatsvinden, mag SIC de aanvang van de werkzaamheden en / of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.11 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van SIC, worden deze door SIC verrichte werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

6.12 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd dat overeenkomt met het deel van de werkzaamheden die al zijn verricht, vermeerderd met de kosten die voor SIC voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.

6.13 Zodra het werk later doorgang vindt, is SIC bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor SIC voortvloeien uit de onderbreking van haar werkzaamheden, onverwijld aan de opdrachtgever door te berekenen, zonder voorafgaande opgave van deze kosten echter wel met deugdelijke onderbouwing.

Wijziging van de opdracht.

6.14 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SIC ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6.15 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

6.16 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door SIC buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Meer- en minderwerk.

6.17 Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van SIC op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

6.18 Door SIC te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Duurovereenkomsten.

6.19 Indien SIC met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en / of het doen van een eenmalige levering voorziet, maar in het door SIC periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of bij het ontbreken van een dergelijke overeenkomst voor één jaar.

6.20 Na afloop van de periode als bedoeld in lid 6.19 wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen voortzetten.

6.21 Indien SIC zich bindt om gegevens en / of informatie, die de opdrachtgever aan SIC zijn verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgeverde opdracht alleen zonder inachtneming van de vooraf

overeengekomen opzegtermijn beëindigen als de opdrachtgever aan SIC voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom opdrachtgever heeft voldaan.

Deze afkoopsom zal door SIC in redelijkheid worden vastgesteld, met als minimum het tot op dat moment verschuldigde bedrag op basis van de door opdrachtgever gebruikte tijdvakken en met inachtname van het in de overeenkomst gestelde.

6.22 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever SIC schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor SIC zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

6.23 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke SIC niet kan worden aangerekend, zoals het ontbreken van voldoende gegevens, staking, oorlog of andere bijzondere omstandigheden; zoals onder andere in artikel 10.9 en 10.10 “Overmacht” genoemd.

Verzending.

6.24 De verzending geschiedt op de wijze als door SIC aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Deze goederen kunnen, na het voldoen van de administratie- en opslagkosten door de opdrachtgever worden afgehaald. Indien de opdrachtgever na drie maningen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, vervallen de goederen aan SIC.

6.25 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling daarvan plaatshebben.

6.26 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.

De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van SIC.

Reclame en klachten

6.27 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, SIC terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na de dag van de levering SIC wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.28 SIC dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

6.29 Indien de reclame naar het oordeel van SIC juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, hetzij de geleverde producten gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. SIC is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

6.30 Indien er een klacht ontstaat over de dienst(en) en/of leveringen van de dienst van SIC dan wel dat er een storing is ontstaan aan de dienst van SIC; dan dient de opdrachtgever deze zo snel mogelijk na het constateren hiervan bij SIC te melden. Dit kan telefonisch, elektronisch of schriftelijk.

De opdrachtgever is gehouden om al het mogelijke te doen of juist te laten om er voor te zorgen dat er schade ontstaat. De opdrachtgever zal SIC alle medewerking verlenen aan enig onderzoek en het verrichten van werkzaamheden om tot een oplossing te komen alsmede SIC de gelegenheid geven een onderzoek in te stellen naar de oorzaak dan wel de omstandigheden van de storing dan wel klacht. Als de opdrachtgever niet tijdig klaagt, kan hij hieraan geen rechten meer ontlenen.

6.31 Als de opdrachtgever tijdig klaagt, zal SIC zich inspannen om de klacht dan wel de storing te verhelpen. SIC zal de opdrachtgever voor zover mogelijk informeren over de hersteltermijn.

De kosten voor het verhelpen van de storing dan wel de klacht vallen onder het afgenomen servicecontract, mits de opdrachtgever deze heeft afgesloten. Als de klacht hier niet onder valt, maar SIC deze terecht vindt, zal zij in dat enige geval de kosten voor haar rekening nemen. Dit is uiteraard nooit het geval indien de klacht dan wel de storing te wijten is aan de toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever, in welk geval SIC de kosten zal doorberekenen aan de opdrachtgever.

Door aan het in de artikelen, 6.30 en 6.31 gestelde te voldoen, is SIC jegens de opdrachtgever volledig gekweten en kan zij niet tot enige (verdere) schadevergoeding gehouden dan wel verplicht worden.

Risico bij reparatie.

6.30 Bij SIC in reparatie gegeven producten zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door SIC niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij ter zake van schade aan of verlies van de producten van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargeverkomen.

6.31 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidskopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is SIC niet aansprakelijk.

D. Eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten.

7.1 Op alle door SIC verstrekte ontwerpen, (bron)codes, afbeeldingen, tekeningen en modellen, dit is geen limitatieve opsomming, behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met SIC haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk van derden gebruik te maken van SIC haar adviezen, ontwerpen, codes, e.d, dit is geen limitatieve opsomming, behoudens dan, wanneer met haar daarover overeenstemming is bereikt, of wanneer het werk door haar wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van SIC.

7.3 De in lid 7.1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven SIC haar onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete van € 5.000,00, verschuldigd, onverminderd het recht van SIC om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud.

7.5 Zolang SIC geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente

daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen en zo mogelijk ook alle producten die zijn ontstaan uit de door SIC verrichte werkzaamheden, eigendom van SIC.

7.6 SIC heeft het recht deze goederen en producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

7.7 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen en producten, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

E. Financiële bepalingen

Prijzen.

8.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en zijn derhalve voor SIC niet bindend.

8.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs, kunnen deze worden doorberekend. In dat geval zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Betaling(en)

8.4 SIC is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% van het geoffreerde bedrag te vragen als zekerheidsstelling. Indien door wanprestatie van SIC de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

8.5 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.6 SIC is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente en verhoging te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

8.7 SIC is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle te maken kosten te vorderen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de niet betaling zijn veroorzaakt te vorderen, waaronder inbegrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Garantie.

8.8 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend SIC aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. SIC haar garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere

oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien SIC na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte producten levert.

8.9 Voor verkochte en geleverde producten met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Retentierecht.

8.10 Wanneer SIC producten van de opdrachtgever onder zich heeft dan wel diensten aan opdrachtgever levert, is zij gerechtigd deze producten en /of diensten onder zich te houden dan wel op te schorten tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. SIC heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

F. Privacy wetgeving

9.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Begrippen omtrent persoonsgegevens:

9.3 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

9.4 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

9.5 Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

9.6 Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).

9.7 Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

9.8 Wanneer SIC tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal SIC de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.9 SIC informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

9.10 SIC verleent medewerking aan de opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

9.11 SIC informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.

9.12 SIC informeert de opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. SIC zal de opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

9.13. SIC zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:

a. een gedetailleerde omschrijving van het datalek;

b. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;

c. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;

d. de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;

e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;

f. de oorzaak van het datalek;

g. de duur van het datalek en het ontstaansmoment.

De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de overeenkomst door SIC, dan komen de kosten voor rekening van SIC. Daarnaast behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.

9.14 Wanneer de overeenkomst tussen SIC en opdrachtgever eindigt, zal SIC de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de opdrachtgever en/of vernietigen.

G. Overige bepalingen.

Beschikbaarheid van de te leveren diensten

10.1 SIC heeft het recht om haar (technische) diensten zo in te richten als zij op enig moment beslist. Voor procudurele en / of technische wijzgingen alsmede voor verbeterering behoudt SIC zich (in dit verband) het recht voor om deze voor haar diensten en/ of haar procedures door te voeren.

10.2 SIC zal zich inspannen om haar (technische) diensten zo goed mogelijk te verlenen. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging hiervan. Zij kan echter in dit opzicht geen garanties geven.

Onder meer door technische storingen kan SIC geen onbelemmerde toegang tot het haar systemen en / of de te leveren internetverbinding garanderen, noch datten alle tijden hiervan gebruik kan worden gemaakt. Als en zover van toepassing de ongehinderde toegang voor de opdrachtgever van groot belang dan wel noodzakelijk is, zal de opdrachtgever met deze beperkingen rekening moeten houden en in dat geval zelf (vooraf) voor passende oplossingen zorg moeten dragen.

10.3 Indien dit noodzakelijk is voor in redelijkheid uit te voeren onderhoud dan wel voor aanpassingen en / of verbeteringen aan haar systemen, is SIC gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar dienst dan wel leveringen (tijdelijk) buiten gebruikt te stellen. SIC zal zich inspannen om de opdrachtgever hiervan vooraf over te informeren maar als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zij de opdrachtgever hierover achteraf informeren. Hierbij is de wettelijke regeling uit artikel 7:17 BW van toepassing indien en voor zover de afgesloten overeenkomst valt onder de consumentenkoop zoals in die regeling is bedoeld.

Geheimhouding.

10.4 SIC zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan haar, haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. SIC zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

10.5 SIC zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

10.5 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aan haar, haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens SIC ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen niet aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van die documentatie niet zonder de schriftelijke toestemming van SIC niet aan derden kenbaar zal worden gemaakt, behoudens de in de overeenkomst overeengekomen informatie.

Annuleren.

10.6 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen, is hij verplicht de door SIC reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan SIC als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht SIC te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de producten.

10.7 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt SIC zich alle rechten voor om in zulk een geval volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Aansprakelijkheid.

10.8 SIC is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;

g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

10.9 SIC is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van SIC of van hen, die door SIC te werk zijn gesteld.

10.9 SIC zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Overmacht.

10.10 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar SIC of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van SIC, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van SIC, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor SIC overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

10.11 SIC is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Vrijwaring door opdrachtgever

10.12 SIC wordt door de opdrachtgever tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op SIC zouden kunnen (trachten te) verhalen gevrijwaard, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik van de diensten dan wel leveringen en /of producten van SIC, dan wel de niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Toepasselijk recht.

10.13 Op alle door SIC gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Geschillen.

10.14 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van SIC, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.